LOVE FOR BJERRINGBRO SVØMMEKLUB

Således vedtaget den 5. februar 2004 ved klubbens generalforsamling.

§1.
Klubbens navn er Bjerringbro Svømmeklub. Den er stiftet 20. juli 1961 og har hjemsted i Bjerringbro. Klubben er tilsluttet Bjerringbro Idrætspark og DGI.

§2.
Klubbens formål skal være at undervise og dygtiggøre sine medlemmer i svømning, livredning og udspring samt at virke for større interesse for svømmesporten.

§3.
Indmeldelse sker ved personlig fremmøde på tilmeldingsdage efter annonce i dagspressen eller ved henvendelse til bestyrelsen. Det er og så muligt og tilmelde Online. Borger fra kommuner som yder tilskud til klubben, vil have fortrinsret til at komme på hold, såfremt der bliver tale om ventelister.

§4.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Intet medlem kan deltage i klubbens arbejde, såfremt der er kontingentrestance. Er dette tilfældet, udelukkes det pågældende medlem, indtil gælden er betalt.

§5.
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og det pågældende medlem skal betale sit kontingent frem til den dag,  hvorfra udmeldelsen har virkning. Når et medlem er i kontingentrestance over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

§6.
Bestyrelsen kan bevilge kontingentfrihed under særlige omstændigheder. Kontingentfrihed af ovennævnte grunde medfører ikke tab af stemmeret eller valgbarhed.

§7.
Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner eller firmaer og institutioner. Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og sammenkomster, har stemmeret og er valgbare. Ethvert medlemskab berettiger til 1 stemme på generalforsamlingen, se dog § 10. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 10. Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§8.
Intet medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage i svømmestævner eller opvisninger eller på egen hånd føre korrespondance eller forhandlinger om ting, der normalt varetages af bestyrelsen.

§9.
Klubben deltager, så længe den er medlem af DGI i dennes medlemsmøder. Den eller de personer klubben udsender i klubbens ærinde, erholder rejse og diæter efter de til enhver tid gældende statens regler.

§10.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i februar måned. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år af gangen. Valg af 1 bestyrelses suppleant. Valget gælder for 1 år.
  Lige årstal vælges: 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor.
  Ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor.
  Såfremt kommunen kræver det, vælges der kun 1 autoriseret revisor. Valget gælder for 1 år.
 6. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftlig til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen. Simpel stemmeflertal i alle spørgsmål.
Skriftlig afstemning kan forlanges af blot et stemmeberettiget medlem. Hver fremmødte på generalforsamlingen har kun 1 stemme. Børn under 14 år har kun stemmeret, gennem deres værge. Valgbare er kun medlemmer på 16 år og derover. Forslag til lovændringer skal i forvejen bekendtgøres som et punkt på dagsordnen. Bestyrelsen konstituere sig selv.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§11.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen eller skal senest 3 uger efter, at mindst 15 medlemmer overfor formanden skriftligt har fremsat ønsker herom, ledsaget af den ønskede dagsorden.

§12.
Foreningens arbejde forestås af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen kan dog vedtage, at et bestyrelsesmedlem skal nedlægge sit mandat. Kravet herom indsendes som et forslag med det herfor skrevne varsel. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.

§13.
Regnskabsåret går fra den 1./1. til 31./12. - kassereren lader kontingentet opkræve og fører regnskabet. Bøger, bilag og beholdninger skal på forlangende forelægges for bestyrelsen, der har pligt til jævnligt at føre tilsyn med regnskabet. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og  mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§14.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignende. Referatet godkendes af bestyrelsen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§15.
Revisionen består af 2 medlemmer, se dog §10. Den skal gennemgå regnskab og bilag og konstatere tilstedeværelsen af de i regnskabet anførte beholdninger. Efter gennemgangen forsynes regnskabet med revisionens påtegninger samt evt. kritik af bestyrelsen dispositioner. Alt materiale, som klubben fører tilsyn med og fortegnelser over, er tilgængeligt for revisionen, så ofte den måtte ønske det.

§16.
Overtrædelse af klubbens love eller de af bestyrelsens til opretholdelse af orden og god tone givne anvisninger kan medføre karantæne eller i grovere tilfælde udelukkelse af klubben.
Ligeledes kan et medlem, der modarbejder klubbens interesser udelukkes. En udelukkelse kan altid forlanges foretaget for generalforsamlingen til endeligt afgørelse.

§17.
Klubben kan kun opløses, når dens medlemstal er under 10, og når det vedtages på en generalforsamling af 2/3 af de mødtes stemmer. Ved opløsningen indsættes evt. midler i et pengeinstitut. Efter 10 år tilfalder midlerne Bjerringbro Idrætspark, såfremt en ny svømmeklub ikke er oprettet, idet denne da overtager midlerne. Eventuelle andre aktiver overgives ligeledes til Bjerringbro Idrætspark.

 

Bjerringbro Svømmeklub | Stendalen 98 | 8850 Bjerringbro | E-mail: slotoekatholm@icloud.com